Sergel Rehab & Träning

Sergel Rehab & Träning

< Tillbaka

Mer om behandlingsmetoder

Fysisk träning

Rätt doserad och individuellt anpassadträning är en effektiv och evidensbaserad behandlingsmetod vid ett flertal tillstånd.

Idrottsskaderehabilitering

Hos Sergel Rehab finns en hög kompetens inom idrottsmedicin. Vi kan snabbt bedöma och rehabilitera motions- och idrottsskador.
Smärta och besvärsnivå bör utredas i relation till ledrörlighet, balans och koordination samt muskelfunktion(styrka och uthållighet).
Behandling kan bestå av träning, manuella behandlingsmetoder, tejpning, laser, radiell stötvåg m.m.

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

specialistområde inom sjukgymnastiken

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett specialistområde inom sjukgymnastik (fysioterapi).
Utgående från en helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus, vari ingår manuellt utförd undersökning av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter via specifikt riktade rörlighetstester, smärtreproduktionstester och avlastningstester.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation, stabilitetsträning, tejpning samt behandling av perifera nervsystemet.

Åtgärderna kan, i det akuta skedet, vara specifikt riktade till enskild led eller symtomgivande struktur eller mer generellt omfattande utgående från patientens kliniska bild.

Subakut kompletteras ofta den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning under handledning och som egenaktivitet, i syfte att förhindra återfall, som en del i den medicinska uppföljningen.

Ortopedisk Medicin International (OMI)

Ortopedisk Medicin är en diagnostisering och icke operativ behandling av muskler, senor, ledband, leder, slemsäckar, ledkapsel samt för skador i nacke, bröst och ländrygg. En systematisk undersökning som är lika för läkare och sjukgymnaster.
www.ominorden.com

Mulligan

Mulligan är en ortopedisk medicinsk behandlingsmetod där man använder sig av olika mobiliserande rörelser för rörelse-stödjeorganen.
www.bmulligan.com

Mc Kenzie (MDT)

Mc Kenziemetoden - Mekanisk Diagnostisk och Terapi (MDT).
Övergripande mål är egenvård med aktiv coping för ökad självtillit. En bedömningsmodell och en aktiv behandlingsform vid besvär i nacke - rygg, muskler och leder.

Metoden utgår ifrån effekten av upprepade rörelser vid besvär i rörelseorgan. Beroende på effekten av teströrelser utformas ett program för egenvård. Patienten lär sig hantera och ta ansvar för sina besvär med sjukgymnasten som coach.

Framstegen som uppnås av egen kraft minskar rädsla och tilltron till den egna förmågan ökar. Man blir inte utlämnad till smärtan och beroende av någon terapeut - vilket är en nyttig erfarenhet.

Akupunktur

Akupunktur är en behandlingsmetod som är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den utövar sin effekt genomsmärthämning som utlöses av nervimpulser från perifier vävnad.

Laserterapi

En terapeutisk lasers biologiska effekt bygger på att laserns välordnade ljus ger upphov till läkande reaktioner i cellerna, såsom reducerad inflammation m.m. Cellen har ett antal ljuskänsliga delar. Exempel på dessa är cellmembranet, cellens vägg och mitokondrien som omvandlar syre och blodsocker till energi. Det finns ett flertal vetenskapliga studier som visar på god effekt av laserterapi, minskad svullnad, smärta och inflammation.

TENS/NMES

Transkutan nervstimulering (TENS)
TENS ger goda resultat vid akut och kronisk smärta av olika slag. Den är kliniskt testad och används dagligen av sjukgymnaster och idrottsmän runt om i landet.

Högfrekvent TENS aktiverar nervsystemets smärtstillande mekanismer. Elektroniska impulser från elektroderna stimulerar nerverna så att smärtsignaler till hjärnan blockeras så man inte känner smärtan.
Lågfrekvent TENS främjar utsöndring av endorfiner, kroppens naturliga smärtstillare.

Neuromuskulär elektrisk Stimulering (NMES)
Målet med NMES är att framkalla muskelsammandragningar eller vibrationer i musklerna. Detta kan användas på kroppens alla muskler för att stärka upp muskler som är försvagade, i kombination med aktiv träning.

Behandlingsmetoder vid Psykisk ohälsa

Sömnproblem, oro/ångest, nedstämdhet/depression, utmattningstillstånd är exempel på psykisk ohälsa.

Målet med behandlingen är att få kontakt med sin kropp, sina känslor och upplevelser för att kunna påverka sin livssituation och därmed fungera bättre med sig själv och sitt liv.

Behandlingsmetoder:

  • Stresshantering
  • Mindfulness/träning i medveten närvaro
  • Muskulär avspänning
  • Basal Kroppskännedom
  • KBT
  • Motiverande samtal
  • Akupunktur
  • Fysisk aktivitet

Sjukgymnastens/fysioterapeutens specifika och unika kompetens hjälper dig att förstå kroppens signaler och hitta dina egna resurser. Du får redskap att bättre kunna hantera ditt liv och därmed uppnå ett ökat välbefinnande.

KBT

KBT används ofta som en del av behandlingen hos sjukgymnast/fysioterapeut. Behandlingen riktas mot patientens aktuella problem t.ex. stress, oro/ångest, rörelserädsla, långvarig smärta, lättare nedstämdhet, sömnproblem. Hänsyn tas också till bakgrundshistorien. Man jobbar med tankar, känslor och beteenden. Mindfulness, acceptansstrategier samt motiverande samtal (MI) ingår ofta vid förändringsarbetet.

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling används framgångsrikt på svårbehandlade och långdragna muskel- och senbesvär. En kraftig retning av vävnaden gör att kroppen svarar med ökad lokal blodcirkulation och ökad ämnesomsättning som underlättar och påskyndar läkningsprocessen.
Patienten upplever oftast en direkt smärtlindring.

MLS-Terapilaser

MLS-terapilaser är en kombination av kontinuerligt och superpulsat ljus som når ca 4 cm in i vävnaden. Effekten på skadad vävnad är anti-inflammatoriskt, avsvällande och smärtlindrande.